eco-responsabilitat

Des de la organització volem manifestar que creiem en una filosofia basada en la eco-responsabilitat, gran respecte a la muntanya i el seu entorn. Es pretén que els dos recorreguts siguin eco-responsables i respectuosos al màxim amb l’entorn que l’acull. L’organització farà tot el possible per a reduir l’impacte negatiu vinculat a la gestió de les curses, s’identificaran els riscos ambientals generats i es proposaran accions concretes per reduir-los al mínim.

L’actitud del corredor és fonamental per tal de mantenir l’entorn i cuidar camps, muntanyes i valls, pel que convidem al corredor a compartir la nostra filosofia i a contribuir, amb el seu comportament eco-responsable, al manteniment de l’equilibri natural amb els següents punts:

  • Limitació de residus: recomanem al corredor a portar el seu propi recipient o vas per beure en els controls i així reduir el nombre de residus plàstics generats.

  • Gestió de residus: es disposaran punts de recollida a cada punt de control per tal de depositar les deixalles generades pels corredors (gels, barretes,…), no deixar al pas paper higiènic ni altres tipus de paper i plàstic,…

  • Respectar la flora i la fauna.

  • Queda prohibit sortir-se de la traça marcada per tal d’evitar erosionar zones més sensibles.

Per altra banda, la organització també es compromet:

  • Abalisar sempre que sigui possible amb material reutilitzable o reciclable i procedirà a la recollida de les marques immediatament després de l’últim corredor.

  • La comunicació sobre paper serà reduïda, donant prioritat al suport electrònic.